Strona głównaRegulamin

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy  Blue Netbook dostępny jest pod adresem www.bluenetbook.pl , prowadzony przez Blue Netbook s.c. z siedzibą w Częstochowie, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: Blue Netbook z siedzibą w Bytomiu (41-902) ul. Witczaka 120/1A, NIP: 9491948657,  tel. 507860825 adres email: biuro@bluenetbook.pl, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem i określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

a) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku Klientów będących konsumentami Kodeksu cywilnego;

b) sąd właściwy dla siedziby Blue Netbook  – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

§2

Definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

a) Blue Netbook – Blue Netbook Karolina Michalak, ul. Witczaka 120/1A, 41-902 Bytom;

b) Sklep Internetowy – sklep internetowy Blue Netbook, dostępny pod adresem www.bluenetbook.pl prowadzony przez Blue Netbook;

c) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT.

e) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a Blue Netbook;

f)  Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem emaila biuro@bluenetbook.pl

g) Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego;

h) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon

i)  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego,

b) emailem na adres dostępny na stronie Sklepu Internetowego,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§4

Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

a) przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko Klienta;

b) przelew elektroniczny poprzez PayU;

c) płatność kartą Visa lub Mastercard.

3. Termin płatności wynosi 7 dni od daty wygenerowania faktury pro forma lub przedpłata.

4. Blue Netbook Iwona Tarnowska zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.

5. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

6. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

7. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Realizacja zamówień

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Blue Netbook Iwona Tarnowska.

2. Zamówiony towar Sklep Internetowy wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy

3. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta lub zarejestrowaniu przedpłaty,  gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

4. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu, załącznik nr 1 do regulaminu.

5. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

§5

Dostawa i koszty przesyłki

1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.

2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.

3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.

4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić kuriera.

5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu.

§6

Czas realizacji zamówienia

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest drogą elektroniczną.

3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

5. Czas dostarczenia

a) Wysyłka elektroniczna (kod na mail) – 2 dni robocze od zaksięgowania wpłaty

b) DHL – do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty

c) Poczta Polska Kurier48 – do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty

6. Natychmiast po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i linkiem, w który należy kliknąć. Po otrzymaniu akceptacji zamówienie zostanie realizowane.

§7

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

a) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

b) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu (wzór znajduje się w części Reklamacje Sklepu Internetowego) od Umowy na adres:

Blue Netbook

ul. Witczaka 120/1A

41-902 Bytom

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.

3. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

4. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Blue Netbook podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest podać  dane konta bankowego.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.Klient który nabywa treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym wyraża zgodę aby świadczenie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i co za tym idzie na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

§8

Gwarancja na zamówione produkty

1.Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym posiada gwarancję producenta.

2.W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

§9

Procedura reklamacji

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

a) telefonicznie pod numerem telefonu:507860825;

b) e-mailem na adres: biuro@bluenetbook.pl

c) listownie na adres: Blue Netbook ul. Witczaka 120/1 41-902 Bytom.

2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

a) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

b) tytuł lub przedmiot reklamacji;

c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

d) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

f) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

3. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, firma Blue Netbook informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.

4. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Blue Netbook o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.

5. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Blue Netbook s.c. lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

7. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

8. W przypadku nie ustosunkowania się przez Blue Netbook do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

a) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

c) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

d) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

10. Gwarancji nie podlegają:

a) poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

b) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

c) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

11. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§10

Ochrona prywatności

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Blue Netbook s.c. wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.

2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

§11

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§12

Zmiany Regulaminu

1.Blue Netbook  zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta

  §13

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów. 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.