Strona głównaReklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

Część produktów sprzedawanych w naszym sklepie posiada gwarancję producenta. W przypadku wykrycia wady w sprzęcie objętym gwarancją, skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producentów. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie doprowadzić sprzęt do sprawności.

Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacje

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

a) telefonicznie pod numerem telefonu:507860825;

b) e-mailem na adres: biuro@bluenetbook.pl

c) listownie na adres: Blue Netbook ul. Witczaka 120/1A 41-902 Bytom.

2. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

a) nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

b) tytuł lub przedmiot reklamacji;

c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;

d) roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

f) kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

3. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2 powyżej, firma Blue Netbook informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.

4. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Blue Netbook o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.

5. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Blue Netbook s.c. lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

7. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

8. W przypadku nie ustosunkowania się przez Blue Netbook do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

9. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

a) napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

b) uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

c) uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

d) uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

10. Gwarancji nie podlegają:

a) poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

b) przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

c) wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

11. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Zwrot produktów

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:

a) jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia;

b) w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Blue Netbook

ul. Witczaka 120/1A

42-902 Bytom

2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.

3. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

4. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Blue Netbook podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru. Klient zobowiązany jest podać  dane konta bankowego.

5. Konsument nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6.Klient który nabywa treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym wyraża zgodę aby świadczenie rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i co za tym idzie na utratę prawa do odstąpienia od umowy.


 

_________________, dnia ________

Miejscowość, data

________________________

Imię i nazwisko

________________________

Adres zamieszkania

________________________

telefon

Blue Netbook 

ul. Witczaka 120/1A

41-902 Bytom

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej na odległość – zamówienia nr _______________ z dnia _______________.

Proszę o zwrot kwoty ___________ zł brutto (słownie: ____________________________________)

na rachunek bankowy nr ______________________________________________

Zwracam produkt – ________________________________ w stanie niezmienionym.


___________________________

podpis

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.